Transparentnosť


Voči klientom sme maximálne transparentní. Vážime si ich dôveru a preto nastavujeme našu vzájomnú komunikáciu tak, aby vedeli, že ich finančné prostriedky sú použité efektívne a dôrazom na dosiahnutie cieľa. Využívame systém vzájomných akčných plánov, prostredníctvom ktorých si s klientmi nastavujeme úlohy a kompetencie. Prehľad o našej práci pravidelne reportujeme.


Spoločenská zodpovednosť


Radi spolupracujeme s klientmi, ktorým je blízka otázka spoločenskej zodpovednosti. Výsledky našej spoločnej práce nevnímame iba v rovine ekonomicke, rovnako je pre nás dôležitá rovina sociálna a ekologická. Hlásime sa k myšlienke udržateľnosti a preto sa svojím príkladom snažíme prispieť k rozvoju z ktorého profituje celá spoločnosť, nielen vybraní jedinci.


Marketingová etika


Marketing máme úprimne radi a preto nás mrzí, že je časťou spoločnosti vnímaný aj negatívne. Záleží nám na očistení jeho mena a snažíme sa k tomu prispieť aj našim konaním. Ku klientovi sme maximálne úprimní. V prípade ak sú jeho ciele nerealizovateľné, snažíme sa ho na to citlivo upozorniť aj za cenu ukončenia spolupráce. Odporúčame cielené komunikačné postupy, zabraňujeme tým šíreniu audiovizuálneho smogu. Pre klientov navrhujeme riešenia šetrné k životnému prostrediu. Presadzujeme marketingovú komunikáciu, ktorá nezavádza spotrebiteľa. Maximálne sa stotožnujeme s etickými princípmi prijatými Radou pre reklamu.


Tolerancia


Hlásime sa k myšlienkám humanizmu a tolerancie, preto je pre nás neprijateľné spolupracovať s organizáciami potláčajúcimi princípy demokracie. Sme hrdí na to, že Slovensko patrí do slobodnej časti sveta a našou prácou chceme maximálne prispievať k tomu, aby sme v procese demokratizácie nikdy neustali. Preto rezolútne odmietame s rokovať s kýmkoľvek, kto môže tento cieľ ohroziť.